ما بطور چشمگیری فرآیند اندازه گیری ویژگی های گیاه شما از جمله نیتروژن، پتاسیم و فسفر را برای شما ساده سازی می کنیم. از این طریق، یک تصویر بسیار دقیق از ویژگی های مزرعه تان ایجاد می کنیم که برای تصمیم گیری بهتر، مطابق با میزان کود و مواد معدنی خاک در نقاط مختلف مزرعه استفاده می شود.

برای اکثر کشاورزان، اینکه مزرعه شان چه میزان نیتروژن نیاز دارد نکته کلیدی به حساب می آید و در به حداکثر رساندن برداشتشان تاثیر مستقیم دارد. اما تصمیم گیری برای این موضوع بدون بهره گیری از داده ها و ابزارهای مناسب، غیر دقیق خواهد بود. سرویس برآورد نیتروژن ما درجهت بهینه سازی مصرف نیتروژن در تمام نقاط زمین به منظور به حداکثر رساندن بازده محصول به شما کمک می کند. ما با ترکیب داده های اندازه گیری شده از میزان سطح نیتروژن، تراکم گیاهی و تخمین پتانسیل عملکرد، برنامه مشخصی برای مدیریت مزرعه شما ارائه می دهیم.

بیشتر کشاورزان با مشکل کمبود آب و پایین بودن کیفیت آن رنج می برند، عنصر پتاسیم گیاه را در برابر تنش های محیطی از قبیل خشکی، شوری، سرمازدگی و دیگر تنش ها مقاوم کرده و باعث افزایش عملکرد محصول می شود. مدیریت کودهی پتاسیم در طول فصل رشد می تواند کمک شایانی به کشاورزان در حفظ محصول خود کند.

عنصر فسفر در ابتدای رشد گیاه با افزایش ریشه دهی باعث استقرار مناسب گیاه شده و در ادامه با نقش خود در انتقال انرژی و اهمیت در اندام های زایشی نمود بیشتری پیدا می کند. این عنصر در تشکیل بذر نقش اساسی دارد و رابطه مستقیمی با میزان محصول دارد. بوسیله داده برداری دقیق از زمین شما و به کمک داده های ماهواره ای به شما کمک می کنیم تا با کنترل این عنصر بیشترین عملکرد را در واحد سطح داشته باشید.

 

img_divider

علاقه مند به این سرویس هستید؟ رزرو وقت