درباره کشت یار

کشتیار، یک دستیار هوشمند برای زمین­های کشاورزی است که با پایش به هنگام محصولات کشاورزی و به­کارگیری داده­های ترکیبی سنجش از دور و داده­های زمینی راندمان تولید محصولات کشاورزی را افزایش می­دهد. داده­های دریافتی از ماهواره­ها سنجش از دور یا پهپادهای طیفی در الگوریتم اختصاصی توسعه داده شده توسط تیم کشتیار، پردازش شده و در راستای افزایش عملکرد و آسیب رسانی کمتر به محیط زیست راه حل ارائه می‌دهد.

راهکارها برای مسائل مطرح شده در دو زنجیره فعالیت‌های تسهیل و بهبود فعالیت‌های مدیریتی و روش‌های نوین کشاورزی دقیق جای دارد و مخاطب آن کشاورزان و مرزعه داران و همچنین دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌باشند.