قطعا نظارت و پایش مستمر مراحل مختلف رشد گیاه، مدیریت مزرعه را با توجه به پارامترهای متغیر زمین تسهیل می کند. تصاویر ماهواره ای ابزاری بسیار با ارزش در کشاورزی دقیق است. این تصاویرعلاوه بر ثبت مراحل رشد گیاه، نقاط دارای مشکل، میزان رطوبت زمین و میزان نیتروژن در خاک را هم به دست می دهند. ما به کشاورزان کمک می کنیم چگونه از تصاویرماهواره ای در مدیریت بهتر زمین کشاورزی خود استفاده کنند.

 

img_divider

علاقه مند به این سرویس هستید؟ رزرو وقت