اقلیم خشک ایران باعث ایجاد خاک­ های آهکی و شور با pH بالا شده است، خاک­ های آهکی از مواد آلی فقیر هستند و از نواقص این خاک ­ها کمبود مواد آلی و هوموس می ­باشد. بر اساس آمارهای موجود در بیش از 60 درصد اراضی کشاورزی کشور میزان کربن آلی خاک کمتر از یک درصد است در حالی که حد مطلوب کربن آلی خاک برای دستیابی به تولید پایدار بایستی 3-2 درصد باشد. اضافه کردن مواد آلی( کود دامی، کود سبز، بقایای محصول و...) در بهبود خواص تغذیه­ ای و فیزیکی خاک اثر مثبتی داشته و یکی از راه­ های افزایش عملکرد در واحد سطح محسوب می­ شود.

متخصصین کشاورزی کشتیار با شناسایی ویژگی های خاک شما و چگونگی روند تغییرات وضعیت خاک در سراسر زمینتان به شما کمک می کنند تا یک برنامه بلند مدت برای ارتقا خاک خود شامل موارد زیر داشته باشید.

  • اصلاح خاکهای شور
  • بهبود خاکهای آهکی
  • اصلاح خاکهای سدیمی
  • مدیریت ماده آلی خاک
  • مدیریت سطح عناصر غذایی خاک

 

img_divider