انجام تحقیقات روی زمین کشاورزی شما می تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری بر اساس سیستم کشاورزی شما ارائه دهد. این اطلاعات دقیق و مرتبط می توانند در کشاورزی دقیق به خوبی مورد استفاده قرار گیرند. هنگامی که اطلاعات بازده محصول و زیست توده در دسترش باشد می توانیم آزمایشات را متناسب با شرایط متفاوت در مزرعه انجام دهیم. این آزمایشات به ویژه هنگام اجرای برنامه های پایش متغییرهای خاک و استفاده از نهاده های مرتبط با هرکدام بیشتر مورد اهمیت قرار می گیرد. در پایان هر فصل زراعی، شما گزارشی کامل از تحلیل عکس ها و تصاویر ماهواره ای، نقشه ها و آمار و ارقام اقتصادی زمین تان دریافت خواهید کرد.

 

img_divider

علاقه مند به این سرویس هستید؟ رزرو وقت